REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

ITK-yhteisö ja JS-Mandat Ltd Oy.
Ortelantie 5 B 22, Hämeenlinna
0400 481250
info@mandat.fi

2. YHTEYSHENKILÖ

Saarinen Jorma
0400 481250
jorma.saarinen@mandat.fi

3. KÄSITTELIJÄ

JS-Mandat Ltd Oy
info@mandat.fi

4. REKISTERIN NIMI

ITK-näyttelyn asiakasrekisteri ja uutiskirjeen tilaajat
Verkkokaupan ITKshop.fi asiakas- ja tilaajarekisteri
Verkkokaupan netbook.fi asiakas- ja tilaajarekisteri

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä ITK-yhteisössä ja Mandat Oy:ssä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen tai palvelun toteuttaminen,

 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen asiakkaan hyväksi,

 • markkinointi

 • tiedonjakaminen ITK:sta

 • analysointi ja tilastointi,

 • mielipide- ja markkinakyselyt sekä

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 pykälän (kohta 3) mukaisessa käyttötarkoituksessa.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää sellaisia tietoja asiakasorganisaatioista, jotka ovat välttämättömiä palveluiden ja palvelun toimittamisen kannalta. Näitä ovat muun muassa seuraavat tiedot.

 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhtiömuoto, toimiala, kotipaikka ja yhteystiedot

 • Yrityksessä toimivien henkilöiden nimet, asemat ja yhteystiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse

 • internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,

 • julkisista ja yksityisistä rekistereistä

 • hakemalla suoraan yritysten www-sivuilta

Henkilötietoja on saatu luovutuksena henkilötietolain 4. luvun 19 pykälän (kohta 3) mukaisessa käyttötarkoituksessa.

8. TIETORYHMIEN POISTAMISEN SUUNNITELLUT MÄÄRÄAJAT

Rekisterin sisältämät tiedot poistetaan, kun niiden käyttötarkoitus on päättynyt, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö määrää toisin.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi. Työtiloissa liikkumista valvotaan.

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

Rekisteröity voi pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisemista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus häntä koskevien henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Tietoja koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisesti.